ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @aiathailand
ปัจจุบัน นอกเหนือจากค่าจ้างแล้วที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกทำงานกับบริษัทฯใดบริษัทฯหนึ่งนั้น ยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่บริษัทฯจัดหาให้แก่พนักงานที่มีผลต่อการตัดสินใจ ดังนั้นการที่บริษัทฯมีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แก่พนักงานสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ