ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
คือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองถึง 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อบ.1 ) 2. คุ้มครอง 5 โรค ร้ายแรง ซึ่งมีสถิติการเสียชีวิต มากที่สุด - โรคมะเร็งระยะลุกลาม ( Invesive Cancer ) คือมะเร็งระยะ ( Stage ) ที่ 1 เป็นต้นไป - โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด( Heart Attack ) - โรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke ) คือเส้นเลือดสมองแตกเฉียบพลัน ทำให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต - โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ไม่รวมถึง ภาวะหมดสติที่เป็นผลโดยตรงจากการดื่มสุรา สารเสพติดหรืการใช้ยาในทางที่ผิด มิตรแท้พิทักษ์สุข 2 ( มีค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ ) ความคุ้มครองเหมือนมิตรแท้พิทักษ์สุข 1 เพิ่มผลประโยชน์ ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ข้อยกเว้นที่สำคัญ 1. โรคร้ายแรงใดๆ ที่ปรากฏอาการหรือได้รับวินิจฉัยในช่วงระยะเวลารอคอย 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 2. การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ( Pre-existing Condition) 3. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด จนครองสติไม่ได้ 4. โรคติดเชื้อไวรัส HIV โรคเอดส์( AIDS) มะเร็งบางชนิดที่พบเมื่ออาการของ HIV AIDS หรือ ARC 5. การบาดเจ็บที่เกิดจากผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือร่วมทะเลาะวิวาท คุณสมบัติผู้สมัครเอาประกันภัย 1. อายุระหว่าง 20-54 ปี และมีสัญชาติไทย 2. ไม่เคยได้รับเชื้อ หรือมีอาการ หรือเคยได้รับการรักษาจากแพทย์ด้วยโรคร้ายแรง โรคตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบ B,C โรคเอดส์ โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง มีครอเลสโตรอลในเลือดเกิน 280 mg/dl อัมพฤกษ์ อัมพาตทุพพลภาพพิการ
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ