ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
รักนี้ คุ้มครองโรคร้าย สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI) รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด**คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม ระยะเวลาความคุ้มครองรายปี อายุรับประกันภัย 20 – 69 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึง 79 ปี เงื่อนไข - อายุรับประกันภัย 20 – 69 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึง 79 ปี - สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI) แนบท้ายกรมธรรม์หลัก แต่ละกรมธรรม์ได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CI ต้องไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันชีวิตกรมธรรม์หลัก และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CI ทุกกรมธรรม์ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ