ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @sbg5368a
ประกันภัยโรคร้ายแรง คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง เริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาทกว่า จ่ายค่าทดแทนเต็มจำนวนทันที 100% เงื่อนไขการรับประกันภัย มีอายุระหว่าง 20-60 ปี (61-64 เฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น) ไม่ต้องตรวจร่างกาย เพียงแต่แถลงประวัติสุขภาพในใบคำขอฯ ตามความเป็นจริง กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพียงโรคเดียวเท่านั้น ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนหากโรคร้ายนั้นเป็นผลมาจาก หรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ การตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงภายในระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ เว้นแต่โรคร้ายแรงนั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย การฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดจนไม่สามารถครองสติได้ การปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษหรือการใช้ยาในทางที่ผิด โรคเอดส์ (AIDS) หรืออาการเอดส์สัมพันธ์ (ARC) ความผิดปกติ รวมทั้งความพิการที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือโรคทางพันธุกรรม การติดยาเสพติดให้โทษ การเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม สงคราม การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การก่อการร้ายการแผ่รังสี หรือการระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์หมายเหตุ : ข้อยกเว้นอื่นๆเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ