ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฉีกกฎประกันสุขภาพแบบเดิม... ด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย หมดห่วง เรื่องค่าใช้จ่าย ค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง แบ่งเบา ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี good health คุ้มครองเต็มๆ กรณีเสียชีวิต 100,000 บาท หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันตามเพศ อายุ ขั้นอาชีพ และแผนความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบอีซี่ พลัส จะเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ