ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้รับความคุ้มครองบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใดๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้รับความคุ้มครองที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลและแพทย์ลงความเห็นให้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยแบ่งหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้1. ค่าห้อง และค่าอาหาร/วันกรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหารสำหรับการบาดเจ็บหรือป่วยไข้แต่ละครั้ง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง2. ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู.กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้อง ไอ.ซี.ยู. ของโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. สำหรับการ บาดเจ็บหรือการป่วยไข้ต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่นะบุไว้ในตาราง3. ค่าใช้จ่ายทั่วไปกรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับการบาดจ็บหรือป่วยไข้แต่ละครั้ง ตามที่จ่าย จริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง ค่าใช้จ่ายทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก - การสั่งยาและเวชภัณฑ์โดยแพทย์ - การแต่งบาดแผล การเข้าเฝือกธรรมดาและการเข้าเฝือกพลาสเตอร์ - กายภาพบำบัด - การตรวจหัวใจโดยคลื่นไฟฟ้า การตรวจโดยรังสีเอ็กซ์ - การตรวจในห้องปฏิบัติการ - การฉีดยาเข้าเส้นโลหิต - การให้โลหิต หรือพลาสม่า - ค่ารถพยาบาลที่ไปและ/หรือมา จากโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกินค่าห้องและค่าอาหาร/วัน เที่ยว) - ค่าบริการพยาบาล - ค่าห้องผ่าตัด - การวางยาสลบ และการให้ออกซิเย่น รวมทั้งค่าวิสัญญีแพทย์ - การตรวจเบสซัลเมนท์ตาโบริสม์4. ค่าผ่าตัดบริษัท ฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการผ่าตัดโดยแพทย์ สำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ แต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด ที่ระบุไว้ในตาราง (กรณีเลือกซื้อค่าผ่าตัดตามที่จ่ายจริง) หรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด (กรณีเลือกซื้อ ค่าผ่าตัดตามตาราง) ในกรณีที่มีการผ่าตัดเกินกว่าหนึ่งครั้งที่กระทำในแผลเดียวกันบริษัทฯจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการผ่าตัดครั้งที่มากที่สุดเพียงครั้งเดียวแต่ไม่ เกิน ที่ระบุไว้ในตารางอัตรา ค่าผ่าตัด หมายถึง ค่าฝีมือแพทย์ผู้กระทำการผ่าตัด รวมถึงแพทย์ผู้ช่วยและพยาบาลช่วยผ่าตัด การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (ผ่าตัดย่อย) หรือค่าหัตถการ (Day Case) การผ่าตัดสามารถทำได้โดย ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด ทั้งนี้ท่านจะต้อง แจ้งความจำนงในการเข้ารับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกนี้มายังกรุงเทพประกันชีวิต ก่อนเข้ารับการผ่าตัด อนึ่งบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกัน เฉพาะกรณีเข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาล เท่านั้น5. ค่าดูแลโดยแพทย์กรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายค่าดูแลโดยแพทย์ สำหรับการบาด เจ็บหรือการป่วยไข้ต่อครั้งต่อวัน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง6. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคกรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯ จะจ่ายค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตาม ที่จ่ายจริง ต่อการบาดเจ็บ หรือป่วยไข้แต่ละครั้ง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง7. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุกรณีผู้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษาตัวภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่เกิดอุบัติเหตุ ในฐานะผู้ป่วยนอกฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือคลินิกของแพทย์ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในตาราง
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ