ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
รับมือกับทุกความเสี่ยง ด้วยประกันอุบัติเหตุ “คุ้มครองทันใจ” ทุกวันไม่เว้นวันหยุด***โดยไม่ต้องสำรองจ่าย รายละเอียดความคุ้มครอง คุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 450,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย คุ้มครองมากขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด*** และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถส่วนตัว สูงสุดถึง 3,000,000 บาท มอบค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 50,000 บาท ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ