ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต รวมถึงการให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล เงินชดเชยรายสัปดาห์จากทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง โดยจะให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยอาคเนย์ประกันชีวิตมีรูปแบบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้คุณได้เลือกมากมายตามแผนความคุ้มครองต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความอบอุ่นให้แก่ตนเอง และบุคคลอันเป็นที่รักได้อย่างมั่นใจ
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ