ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
LINE ID: @makeinsure
ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทุกสถานที่ ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ เข้ารับการรักษาตัว เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี ความคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษา ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิก บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับ การตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ