ศูนย์รวมประกันชีวิต สุขภาพ จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ
ประกันอุบัติเหตุ กรุงศรี คุ้มครอง อุบัติเหตุกลุ่ม เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท เหมาะสำหรับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บุคคลในกลุ่มจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล และไม่เป็นผู้พิการแขนเสีย ตาเสีย หูหนวก บริษัทฯ ขอยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยสำหรับกลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มนักเรียนอาชีวะ กลุ่มคนงานก่อสร้าง กลุ่มพนักงานโรงงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก และมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เช่น โรงงานเหล็ก โรงขุดเจาะเหมืองแร่ โรงงานถ่านหิน และโรงงานผลิตดอกไม้ไฟ Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ